§1 – Klubbens navn og Hjemsted

 1. Klubbens navn er Dansk Veteranbil Klub.
 2. Klubben har følgende binavne:
  1. Bilhistorisk Selskab
  2. Historical Motor Vehicle Club of Denmark
 3. Klubbens hjemsted er hvor klubbens sekretariat har adresse, subsidiært formandens adresse.

§2 & 3 – Formål

§2

 1. Klubbens formål er at medvirke til bevaring, restaurering og anvendelse af motorkøretøjer af teknisk og/eller historisk betydning og at fremme almenhedens interesse og myndighedernes forståelse herfor.

§3.1  Klubbens formål søges bl.a. gennemført ved:

 1. Vejledning i forbindelse med anskaffelse, bevaring og tidstypisk anvendelse af motorkøretøjer af teknisk og/eller historisk interesse, som er dateret i fremstillingsåret.
 2. Indsamling, registrering og opbevaring af enhver form for teknisk eller historisk litteratur og billedmateriale om motorkøretøjer af teknisk og/eller historisk interesse, der gøres tilgængeligt for offentligheden gennem biblioteksvirksomhed.
 3. Samarbejde med Sommers Automobil Museum som et aktivt element i bofællesskabet på Nærum Hovedgade 3, hvor klubbens sekretariat, lokale mødested og hovedbibliotek har domicil.
 4. Medvirken ved anvendelse af motorkøretøjer af teknisk og/eller historisk interesse ved støtte – herunder også økonomisk – til afholdelse af løb, konkurrencer, prøver, udstillinger og lignende arrangementer.
 5. Regelmæssig mødeaktivitet på faste mødesteder landet over.
 6. Medvirken ved etablering, vedligeholdelse og administration af et centralt register for motorkøretøjer af teknisk og/eller historisk betydning.
 7. Medvirken ved etablering af og støtte – herunder også økonomisk – til drift og vedligeholdelse af mærkeregistre, sektioner og emnekredse i bred forstand samt vejlederkorps.
 8. Fremme af den kammeratlige ånd blandt klubbens medlemmer og overfor andre klubber, som falder ind under Dansk Veteranbil Klubs formålsparagraf, herunder at optage mærkeklubber, der måtte ønske det, som medlemmer.
 9. Åbenhed og imødekommenhed overfor interessegrupper og andre interesserede.

§3.2 

 1. Klubben kan erhverve passende lokaler for at skabe rammer for opfyldelse af klubbens formål.

§4 – Medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages såvel personer som juridiske personer, som ejer eller er interesseret i køretøjer, som nævnt i §2.
 2. Begæring om indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller den han måtte bemyndige til at modtage anmodningerne.
 3. Bestyrelsen kan nægte at imødekomme en begæring om optagelse, når særlige grunde taler herfor.
 4. Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. Afgørelsen er endelig.
 5. Udmeldelse af klubben kan kun ske til klubbens sekretariat med 1 måneds varsel til et kalenderårs udløb.

§5 – Kontingent

 1. På den årlige generalforsamling fastsættes et kontingent gældende for det efterfølgende kalenderår.
 2. Bestyrelsen er berettiget til i løbet af et regnskabsår at forhøje kontingentet med indtil 10% af det generalforsamlingsfastsatte kontingent, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt.
 3. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte et administrationstillæg for optagelse af nye medlemmer.
 4. Bestyrelsen fastsætter kontingentets forfaldstidspunkt samt størrelsen for det første års kontingentindbetaling for nye medlemmer, afhængigt af indmeldelsestidspunktet.
 5. Medlemmer under 18 år (juniormedlemmer) kan af bestyrelsen indrømmes nedsat kontingent.
 6. Bestyrelsen kan enstemmigt udnævne æresmedlemmer, som er kontingentfrie.
 7. Fra 2007 indføres familiekontingent for navngivne personer med fælles bopæl. Familiekontingentets størrelse udgør kontingentet jf. 5.1 + 50%, dog afrundet op til nærmeste beløb deleligt med 10.

§6 – God Opførsel

 1. Klubbens medlemmer skal til enhver tid i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens formål, virksomhed og omdømme ikke skades.
 2. Medlemmerne skal altid have tanke for at holde klubbens renomme i offentligheden i hævd. Dette indebærer, at forholdet mellem medlemmerne skal præges af en venlig og kammeratlig ånd, og at medlemmernes køretøjer skal behandles med den fornødne respekt.
 3. Klubbens formand eller dennes stedfortræder kan påtale overtrædelse af ovennævnte regler og kan mægle i stridigheder mellem medlemmerne.
 4. Et medlem der groft skader DVK’s interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det pågældende medlem har ret til at få en sådan ekskludering prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§7 – Generalforsamlingen

 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.
 3. Generalforsamlingen afholdes på skift mellem Fyn, Jylland og Sjælland  i forbindelse med en weekend.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftligt fremsendt varsel til den af medlemmerne opgivne adresse.
 5. En oversigt over hvilke kandidater, der er på valg, og hvilke kandidater, der genopstiller, skal offentliggøres i Veteran Tidende inden udgangen af december.
 6. Forslag til bestyrelseskandidater skal være fremsendt til bestyrelsen inden udgangen af januar og skal offentliggøres sammen med dagsordenen.
 7. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen inden udgangen af januar og fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen.
 8. Bestyrelsen kan som følge af force majeure eller ved myndighedspåbud beslutte, at generalforsamlingen afholdes helt eller delvist elektronisk. Bestyrelsen skal ved en elektronisk generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyn-tagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal ved indkaldelse til generalforsamlingen, oplyse foreningens medlemmer om, at hvordan det elektroniske system skal anvendes, herunder hvorledes man tilmelder sig, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

§8 – Dagsorden

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af decharge.
 4. Forelæggelse af budgettet for indeværende og næste år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af eventuelle forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt.

§9 – Stemmeret

 1. På generalforsamlingen har hvert medlem efter 4 måneders medlemskab 1 stemme, forudsat at opkrævet kontingent er betalt.
 2. Juridiske personer, der er indmeldt i klubben, skal under stemmeafgivningen navngives ved en person, der møder som repræsentant. Der kan ikke gives møde ved flere personer.
 3. Juniormedlemmer har ikke stemmeret.
 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Familiekontingent giver 1 stemme til hver af de 2 navngivne personer, jf. § 5.7, der begge skal være over 18 år.

§10 – Ekstraordinær Generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af et flertal i bestyrelsen eller 150 af klubbens medlemmer.
 2. Bestyrelsen skal senest 8 dage efter, at anmodning om ekstraordinær generalforsamling er modtaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 3. For ekstraordinære generalforsamlingers indkaldelser og afvikling gælder tilsvarende regler som for ordinære generalforsamlinger.

§11 – Bestyrelse

 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at lede foreningen, bestående af 8 medlemmer, som vælges blandt medlemmerne – for så vidt angår juridiske personer – disses repræsentanter. Den ene halvdel af medlemmerne skal være bosiddende øst for Storebælt og den anden halvdel vest for Storebælt.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 4 medlemmer – 2 medlemmer fra hver landsdel, jfr. 11.1.
 3. Såfremt mere end 2 bestyrelsesmedlemmer fratræder i en valgperiode foretages suppleringsvalg op til den nominerede størrelse. – De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for den resterende del af de fratrådte bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og næstformanden skal være bosiddende i hver sit geografiske område, jfr. pkt. 11.1.
 5. Bestyrelsens møder ledes af formanden, og ved dennes forfald af næstformanden.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer samt formanden eller næstformanden er til stede, eller de skriftligt har givet deres holdning til kende.
 7. Bestyrelsen fastsætter på sit første møde efter valget en forretningsorden for sit virke.
 8. Bestyrelsen er berettiget til i nødvendigt omfang at ansætte lønnet medhjælp, ligesom bestyrelsen er berettiget til at nedsætte de udvalg, bestyrelsen måtte ønske. Udvalgsmedlemmer behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
 9. Bestyrelsesmøder afholdes, når dette skønnes fornødent. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
 10. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, se dog 11.12.
 11. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme udslagsgivende.
 12. Beslutning om køb af fast ejendom og evt. prioritering heraf kræver enstemmig godkendelse af den samlede bestyrelse, med mindre købet og den eventuelle prioritering er godkendt ved almindeligt stemmeflertal af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 13. Der vælges to suppleanter, henholdsvis en fra øst og en fra vest. De vælges for en toårig periode, således at suppleanten fra øst er på valg i lige årstal, og suppleanten fra vest er på valg i ulige årstal.

§12 – Tegningsregler

 1. Klubben tegnes af klubbens formand eller næstformand sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§13 – Økonomi, Rengskab og Revision

 1. Klubben er en selvstændig juridisk enhed. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.
 2. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 3. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og skal give et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet.
 4. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges på generalforsamlingen til meddelelse af decharge.
 5. Regnskabet kan forinden det fremlægges på generalforsamlingen på revisorernes og/eller bestyrelsens foranledning revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der udpeges af bestyrelsen og revisorerne i fællesskab.
 6. Bestyrelsen forelægger på den ordinære generalforsamling budget for det indeværende regnskabsår og for det regnskabsår som begynder den førstkommende 1. januar.

§14 – Arrangementer

 1. I klubbens løb og arrangementer kan kun deltage køretøjer, som overholder myndighedernes forskrifter. Klubbens bestyrelse og arrangører er berettiget til at undersøge køretøjerne og deres papirer, nummerplader m.v. for at kontrollere, at forskrifterne er overholdt. Køretøjer, der ikke overholder forskrifterne, kan udelukkes fra løb og arrangementer af bestyrelsen og/eller arrangørerne.
 2. Løb og arrangementer, afholdt i klubbens regi, skal være godkendt af formanden, den han måtte bemyndige hertil eller af bestyrelsen.

§15 – Vedtægtsændringer

 1. Forslag fra medlemmerne om ændring af klubbens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af december og kan alene behandles på en ordinær generalforsamling.
 2. Bestyrelsen kan fremsætte forslag om vedtægtsændringer på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 3. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 4. Såfremt der alene deltager 20 eller færre medlemmer i generalforsamlingen, skal 4/5 af de fremmødte dog stemme for forslaget.

§16 – Opløsning af foreningen

 1. Beslutning om opløsning af klubben skal godkendes efter samme regler som forslag til ændring af vedtægterne, jfr. ovenfor.
 2. Herefter indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse af spørgsmålet.
 3. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter den først afholdte generalforsamling, alene med det formål at tage stilling til klubbens opløsning. Vedtagelse af forslaget kræver, at 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for opløsningen.
 4. Ved klubbens evt. opløsning overgår dens samling og formue til Danmarks Tekniske Museum. Skulle Danmarks Tekniske Museum være ophørt med at eksistere eller ikke ønske at modtage klubbens samlinger, skal klubbens samling af køretøjer overgå til Danmarks Nationalmuseum og samlinger af litteratur, billeder o.lign. til Det Kongelige Bibliotek.

Vedtaget på generalforsamlingen marts 2023