Forudsætninger for at oprette et mødested

 • Et mødested kan oprettes når der er grundlag for det og egnede lokaler.
 • Et mødested oprettes efter aftale med bestyrelsen, der også kan tilskynde medlemmer lokalt til det.
 • Der nedfældes en skriftlig aftale, som indeholder resultatet af drøftelserne forud for oprettelsen, samt de aftalte punkter.
 • Mødestederne forudsættes at holde mindst 1 månedlig klubaften, dog kan juli og december friholdes om ønsket.
 • På møderne skal der være mulighed for at købe klubregalier – der udpeges en ansvarlig for det på mødestedet.
 • Hvert enkelt mødested er en selvstyrende gruppe, som vælger en mødestedsansvarlig der refererer til bestyrelsen.
 • Der kan om ønsket vælges flere ansvarlige personer, i sådanne tilfælde skal der udpeges en tovholder som refererer til bestyrelsen.

Økonomi

 • Bestyrelsen træffer aftale med lokaleudbyder, aftaler en husleje og afregner den efter fremsendt regning.
 • Der afsættes årligt et beløb i klubbens budget/regnskab til brug for mødestedernes drift ud over huslejen.
 • Beløbet fordeles under hensyntagen til indsendte budgetter, samtidig med at der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne mellem mødestederne, hvor antal deltagere og oplandets geografi indgår som parametre.
 • Mødestederne prioriterer selv hvorledes de ønsker at anvende de bevilligede midler, således kan et mødested vælge at abonnere på mange tidsskrifter, hvor et andet kan vælge at bruge pengene på arrangementer, f.eks. tilskud til julefrokost, køreture mm.
 • Mødestedets budgetbeløb står som en “kassekredit” i klubbens kasse, hvorfra regninger enten kan betales, eller også kan der udbetales et driftsbeløb til mødestedets kasse.
 • I begge tilfælde er det mødestedslederens opgave at føre regnskab, og lade det indgå i klubbens regnskab som bilag for afholdte udgifter.
 • Den mødestedsansvarlige modtager telefontilskud efter de fastsatte regler, er der flere ansvarlige deles beløbet mellem dem.
 • Der kan sælges kaffe/brød øl/vand mm på mødestedet, der hvor det ikke varetages af en restauratør.
 • Som udgangspunkt bruges fortjenesten herved til aktiviteter på mødestedet, dog således at formidleren sikres sine omkostninger.