Tid
lørdag 19. marts - kl. 13:00

Arrangør
Navn: Dorte Stadil
Telefon: 4015 8008
Email: dorte@stadil.net

Lokation
DVK Nr. Broby, Vesterågade 16, 5672 Broby

Information

Valg af kandidater
§ 7.5 En oversigt over hvilke kandi­dater, der er på valg, og hvilke kandi­dater, der genopstiller, skal offentlig­gøres i Veteran Tidende.

Vest:
Per Henrik Nielsen
Bjarne Hansen

Øst:
Ole Poulsen
Erich Karsholt

 

Valg af suppleanter
§11.13 Der vælges to suppleanter, henholdsvis en fra øst og en fra vest. De vælges for en toårig perio­de, således at suppleanten fra øst er på valg i lige årstal, og supplean­ten fra vest er på valg i ulige årstal.
Øst: Claus Thulstrup

Forslag

§ 7 .6 Forslag til bestyrelseskandi­dater skal være fremsendt til besty­relsen inden udgangen af januar og skal offentliggøres sammen med
dagsordenen.
§ 7.7 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være fremsendt til be­styrelsen inden udgangen af januar og fremgå af dagsordenen til gene­ralforsamlingen.

Vedtægtsændringer §15
§ 15.1 Forslag fra medlemmerne om ændring af klubbens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde inden ud­gangen af januar og kan alene be­handles på en ordinær generalfor­samling.

Bestyrelsen • Dorte Stadil

 

Indlæser kort...